Các loại máy thiết bị bắt buộc kiểm định 2019

Theo thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 06/03/2014 của Bộ lao động thương binh xã hội quy định, các loại máy, thiết bị phải kiểm định như sau: