Sóng hài điện áp

Quy định hệ thống điện phân phối.

Sóng hài điện áp, sóng hài dòng điện được quy định theo Thông tư 39/2015/TT-BCT

I. Sóng hài điện áp

a) Tổng biến dạng sóng hài điện áp là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp với giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản được tính theo công thức sau:

Công thức tính hệ số méo sóng hài điện áp

Tổng biến dạng sóng hài điện áp

Trong đó:

– THD: Tổng biến dạng sóng hài;

– Vi: Giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

– V1: Giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản (tần số 50 Hz).

b) Giá trị cực đại cho phép của tổng biến dạng sóng hài do các thành phần sóng hài bậc cao gây ra đối với các cấp điện áp 220 kV và 500 kV phải nhỏ hơn hoặc bằng 3%.

II. Sóng hài dòng điện

a) Tổng biến dạng sóng hài dòng điện là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện với giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản ở chế độ phụ tải, công suất phát cực đại được tính theo công thức sau:

Tổng biến dạng sóng hài dòng điện

Tổng biến dạng sóng hài dòng điện

Trong đó:

– TDD: Tổng biến dạng sóng hài dòng điện;

– Ii: Giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

– IL: Giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản (tần số 50 Hz) ở phụ tải. Công suất phát cực đại là giá trị trung bình của 12 phụ tải, công suất phát cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó. Trường hợp đối với các đấu nối mới hoặc không thu thập được giá trị phụ tải, công suất phát cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó. Thì sử dụng giá trị phụ tải, công suất phát cực đại trong toàn bộ thời gian thực hiện phép đo.

b) Giá trị cực đại cho phép của tổng biến dạng sóng hài dòng điện do các thành phần sóng hài bậc cao gây ra. Đối với các cấp điện áp 220 kV và 500 kV phải nhỏ hơn hoặc bằng 3%.

Cho phép đỉnh nhọn bất thường của sóng hài trên lưới điện truyền tải vượt quá tổng biến dạng sóng hài. Nhưng phải đảm bảo 95 % giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.

III. Nhấp nháy điện áp

Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng như sau:

Cấp điện áp

Mức nhấp nháy cho phép
110 kV Pst95% = 0,80

Plt95% = 0,60

Trung áp Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

Hạ áp Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

  • Khi quý khách có nhu cầu thí nghiệm chất lượng điện, vui lòng liên hệ:

Trung tâm kiểm định máy thiết bị công nghiệp

Trụ sở: 34 đường 9, Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM

Phòng thí nghiệm: 18/2/4 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM

ĐT: 028.62714488;  Cell phone: 0909635363    www.insatest.com

https://www.evn.com.vn/